Algemene voorwaarden

Flori Online Marketing is een eenmanszaak, gevestigd in ’s-Hertogenbosch en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76766323. 

Hieronder worden eerst wat begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je onder welke voorwaarden wij onze diensten leveren. Zijn de bepalingen op onderdelen onduidelijk, neem dan even contact op via info@florionlinemarketing.nl.

Artikel 1 - Definities
1.1 Klant: degene met wie Flori Online Marketing een schriftelijke of mondelinge overeenkomst is aangegaan.
1.2 Partijen: Flori Online Marketing en de klant samen.
1.3 Overeenkomst: de rechtsbetrekking tussen Flori Online Marketing en de klant in de meest ruime zin van het woord.
1.4 Aanbieding: de rechtshandeling, oftewel het aanbod (al dan niet mondeling), die na aanvaarding van de klant tot een overeenkomst leidt.
1.5 Diensten: alle aan de klant geleverde diensten, onder andere het bouwen van websites, hosting, onderhoud van de website, SEO, (re)branding, e-mail marketing, social media marketing, het schrijven van (web)teksten en alle andere door Flori Online Marketing uitgevoerde werkzaamheden voor de klant van welke aard ook, verricht in het kader van de overeenkomst.
1.6 Annuleren: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten van diensten door of namens Flori Online Marketing.
2.2 Bij de aanvaarding van een offerte of overeenkomst verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden en dat hij daar mee akkoord gaat.
2.3 Flori Online Marketing en de klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes 

3.1 Aanbiedingen en offertes van Flori Online Marketing zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Een aanbod of offerte is maximaal twee weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
3.3 Aanvaardt de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte. 
3.4 Een door Flori Online Marketing aangegeven levertijd is altijd indicatief en het geeft de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Flori Online Marketing en de klant dit schriftelijk afspreken.
3.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Flori Online Marketing en de klant dit schriftelijk afspreken. 

Artikel 4 - Aanvaarding van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand als de klant de offerte heeft geaccepteerd of door een gedraging van de klant, waaruit Flori Online Marketing kan afleiden dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
4.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Flori Online Marketing de offerte of het aanbod alsnog binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
4.3 Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Flori Online Marketing slechts, nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.
4.4 Flori Online Marketing kan niet aan het aanbod worden gehouden als de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5 - Prijzen

5.1 Flori Online Marketing hanteert prijzen in euro’s en exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten en reiskosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
5.2 Flori Online Marketing mag de prijzen van de diensten of producten op de website en in andere uitingen altijd wijzigen.
5.3 De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Flori Online Marketing vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
5.4 De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Flori Online Marketing, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken.
5.5 Als Flori Online Marketing op verzoek van de klant of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, wordt dit gekwalificeerd als meerwerk. Meerwerk zal door de klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Flori Online Marketing. Van meerwerk is ook sprake als de omvang van de overeenkomst wordt uitgebreid of gewijzigd.
5.6 Flori Online Marketing mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
5.7 Flori Online Marketing zal prijsaanpassingen meedelen aan de klant voorafgaand aan de ingang ervan.
5.8 De klant mag de overeenkomst met Flori Online Marketing opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.
5.9 Flori Online Marketing mag een spoedtarief hanteren van minimaal 30% van het geoffreerde bedrag. Onder spoed wordt verstaan dat als een bepaalde handeling althans opdracht, binnen 48 uur moet worden geregeld en het uit moeten voeren van die handeling is Flori Online Marketing niet toe te rekenen.
5.10 Flori Online Marketing mag een avond- en weekend tarief hanteren van minimaal 50% van het geoffreerde bedrag, als een bepaalde handeling in het avond of weekend moet worden verricht, de handeling niet kan wachten tot de volgende (werk)dag en dit Flori Online Marketing niet is toe te rekenen.
5.11 Flori Online Marketing mag kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave herstellen.

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

6.1 Flori Online Marketing mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
6.2 Betaling gaat via (online) factuur tussentijds, na afronding van of voorafgaand aan de dienstverlening, tenzij anders overeengekomen.
6.3 De klant moet een betaling binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur hebben voldaan.
6.4 De betalingstermijnen die Flori Online Marketing hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Flori Online Marketing aan de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
6.5 Flori Online Marketing mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 - Gevolge te late betaling

7.1 Betaald de klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Flori Online Marketing de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.
7.2 Wanneer de klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en een eventuele schadevergoeding betalen aan Flori Online Marketing.
7.3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
7.4 Wanneer de klant niet op tijd betaald, mag Flori Online Marketing de verplichtingen opschorten totdat de klant heeft betaald.
7.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van de betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Flori Online Marketing op de klant onmiddellijk opeisbaar.
7.6 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Flori Online Marketing, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen. Ook als Flori Online Marketing nog geen werkzaamheden kon uitvoeren of de opdracht kon afronden.

Artikel 8 - Website en SEO

8.1 Bij het maken van een website factureert Flori Online Marketing 50% voor de start van de werkzaamheden en de overige 50% na oplevering van de website of uiterlijk drie maanden na de start van het traject, ongeacht of de website al in de lucht en/of opgeleverd is.
8.2 Flori Online Marketing begint niet met de uitvoering van de overeenkomst, voor de eerste betaling door Flori Online Marketing is ontvangen.
8.3 Ongeacht lid 1 van dit artikel, geldt hoe dan ook altijd dat zolang de volledige betaling niet door Flori Online Marketing is ontvangen, de website niet over zal worden gezet op het live domein of op de hostingpartij van de klant.
8.4 SEO beperkt zich tot de vindbaarheid in zoekmachines in Nederland.
8.5 Het is inherent aan SEO dat resultaten niet direct zichtbaar zijn.

Artikel 9 - Social media

9.1 Flori Online Marketing werkt volgens de richtlijnen van de aanbieders. Flori Online Marketing spant zich naar beste inzicht en vermogen in voor het bereiken van optimale resultaten met de advertenties, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Alle mededelingen over de mogelijke resultaten van de werkzaamheden zijn daarom indicatief van aard, zonder dat de klant daaraan rechten kan ontlenen. 
9.2 Flori Online Marketing probeert de klant inzicht te geven in de behaalde resultaten met betrekking tot conversiepercentages en overige statistieken. Vanwege eventuele technische beperkingen in de door de klant gebruikte CMS of hosting systemen, kan Flori Online Marketing niet garanderen dat de klant altijd conversiepercentages en overige statistieken kan ontvangen.
9.3 De kosten voor het adverteren bestaan enerzijds uit de vergoeding die door Flori Online Marketing in rekening worden gebracht voor het inrichten en beheren van de campagne en anderzijds uit de advertentiekosten die in rekening worden gebracht door de betreffende zoekmachine. Hiervoor dient de klant zelf de betalingsgegevens goed in te stellen of die gegevens aan Flori Online Marketing door te geven, zodat Flori Online Marketing dit kan instellen voor de klant. In sommige gevallen en na schriftelijk overleg, kan Flori Online Marketing dit proces ook via het bedrijf laten lopen. In dat geval worden de advertentiekosten altijd vooraf gefactureerd.
9.4 Facturen voor de verbruikosten worden aan de klant verzonden. Als de klant tussentijds inzicht wil hebben in die kosten, kan Flori Online Marketing daar inzicht in geven.
9.5 Ten aanzien van de opdracht van de klant aan Flori Online Marketing voor wat betreft de maandelijkse marketingwerkzaamheden (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot campagnes, SEO & SEA), geldt dat de klant de overeenkomst aangaat voor in ieder geval drie maanden en daarom ook pas kan opzeggen na drie maanden, met inachtneming van de opzegtermijn van twee maanden (voor de eerste van de nieuwe kalendermaand). Er bestaat geen recht op restitutie bij reeds betaalde gelden.

Artikel 10 - Opschorting 

10.1 Flori Online Marketing mag de nakoming van de verplichtingen opschorten of de overeenkomst (eventueel per direct te) ontbinden, als de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt of als Flori Online Marketing een goede reden heeft om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen zal tekortschieten. Dit zonder enige verplichting voor Flori Online Marketing tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling of terugbetaling van het door de klant betaalde bedrag.
10.2 Flori Online Marketing mag de overeenkomst ontbinden als er zulke omstandigheden zijn, dat nakoming onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Flori Online Marketing kan worden gevergd. Dit is onder andere het geval als de klant niet voldoende meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst. Dit zonder enige verplichting voor Flori Online Marketing tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling of terugbetaling van het al door de klant betaalde bedrag.

Artikel 11 - Garantie

11.1 Wanneer de klant en Flori Online Marketing een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Flori Online Marketing enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst

12.1 Flori Online Marketing voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
12.2 Flori Online Marketing mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen. 
12.3 De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschoot door de klant.
12.4 De klant moet ervoor zorgen dat Flori Online Marketing op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
12.5 Zorgt de klant er niet voor dat Flori Online Marketing op tijd kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

Artikel 13 - Informatieverstrekking door de klant

13.1 De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en op gewenste wijze beschikbaar aan Flori Online Marketing.
13.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
13.3 Wanneer en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Flori Online Marketing de betreffende bescheiden.
13.4 Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Flori Online Marketing redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hiervoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 14 - Duur overeenkomst dienst

14.1 De overeenkomst tussen Flori Online Marketing en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.
14.2 Wanneer de klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt. 

Artikel 15 - Intellectueel eigendom

15.1 Flori Online Marketing behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.
15.2 De klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flori Online Marketing aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 16 - Klachten

16.1 De klant moet een door Flori Online Marketing geleverd product of geleverde dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
16.2 Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de klant Flori Online Marketing daarvan op de hoogte stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
16.3 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Flori Online Marketing hierop gepast kan reageren.
16.4 De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de klant en Flori Online Marketing.
16.5 Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de klant niet eisen van Flori Online Marketing andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 17 - Ingebrekestelling

17.1 De klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Flori Online Marketing.
17.2 De klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Flori Online Marketing ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid klant

18.1 Wanneer Flori Online Marketing een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid Flori Online Marketing

19.1 Flori Online Marketing is alleen aansprakelijk voor schade die de klant lijdt wanneer die schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid.
19.2 Wanneer Flori Online Marketing aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
19.3 Flori Online Marketing is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden. 
19.4 Flori Online Marketing niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door ons ingeschakelde derden.
19.5 Wanneer Flori Online Marketing aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (of een gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
19.6 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 20 - Vervaltermijn

20.1 Elk recht van de klant op schadevergoeding van Flori Online Marketing vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. 

Artikel 21 - Annulering, ontbinding & tussentijdse opzegging

21.1 Na het aanvaarden van de offerte kan de klant de overeenkomst niet meer kosteloos annuleren of tussentijds opzeggen, tenzij anders overeengekomen.
21.2 Wil de klant annuleren of tussentijds opzeggen, en heeft Flori Online Marketing nog geen werkzaamheden uitgevoerd, dan mag Flori Online Marketing altijd minimaal 50% van het betaalde en/of geoffreerde bedrag als annuleringsvergoeding in rekening brengen.
21.3 Wil de klant de overeenkomst tussentijds opzeggen of annuleren en heeft Flori Online Marketing al wel werkzaamheden uitgevoerd, dan heeft de klant geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden en/of Flori Online Marketing mag het openstaande bedrag factureren. Ook als nog niet alle diensten zijn uitgevoerd. De klant moet dus 100% van het geoffreerde bedrag voldoen.
21.4 Tussentijdse opzegging kan alleen via e-mail naar info@florionlinemarketing.nl.
21.5 De klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Flori Online Marketing toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
21.6 Is de nakoming van de verplichtingen door Flori Online Marketing nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Flori Online Marketing in verzuim is.
21.7 Flori Online Marketing mag de overeenkomst met de klant ongedaan maken, wanneer de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Flori Online Marketing kennis heeft genomen van omstandigheden die goede grond geven om aan te nemen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 22 - Overmacht 

22.1 Een tekortkoming van Flori Online Marketing kan door de klant niet aan Flori Online Marketing worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
22.2 Van overmacht is sprake als Flori Online Marketing wordt verhinderd om de verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend beperkt tot internetstoring, virusinfecties of hack, stroomstoring, weersomstandigheden, oorlog, natuurrampen, verkeersstoring, epidemieën en pandemieën, stakingen, diefstal, brand, ziekte, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden (zoals social media kanalen).
22.3 Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Flori Online Marketing een of meerdere verplichtingen niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Flori Online Marketing deze kan nakomen.
22.4 Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de klant als Flori Online Marketing de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
22.5 Flori Online Marketing hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de klant te betalen, ook niet wanneer Flori Online Marketing hiervan voordeel heeft.

Artikel 23 - Wijziging overeenkomst

23.1 Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de klant en Flori Online Marketing de overeenkomst aanpassen.

Artikel 24 - Wijziging algemene voorwaarden

24.1 Flori Online Marketing mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
24.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Flori Online Marketing altijd doorvoeren.
24.3 Ingrijpende wijzigingen zal Flori Online Marketing zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
24.4 De klant mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 25 - Overgang van rechten

25.1 De klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Flori Online Marketing aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Flori Online Marketing.

Artikel 26 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

26.1 Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
26.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Flori Online Marketing bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 27 - Persoonsgegevens

27.1 Als Flori Online Marketing bij de uitvoering van de overeenkomst kennis moeten nemen van persoonsgegevens, zal de klant de gegevens die Flori Online Marketing niet nodig heeft, zoveel mogelijk weglaten of onleesbaar maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige manier overdragen.
27.2 De klant staat er voor in dat de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).
27.3 Flori Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de klant niet naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
27.4 Flori Online Marketing neemt de verplichting op zich tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van onze overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die de partijen aan elkaar ter beschikking hebben gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
27.5 Flori Online Marketing zal de aan elkaar verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen, waarvan het vertrouwelijke karakter mag worden verondersteld.

Artikel 28 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

28.1 Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de klant en Flori Online Marketing is Nederlands recht van toepassing.
28.2 De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Flori Online Marketing is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de klant en Flori Online Marketing, tenzij de wet iets anders bepaalt. 

Deze algemene voorwaarden zijn geldig op overeenkomsten aangegaan vanaf 25 oktober 2023